Få nyheder, ferniseringer og events hver uge i din mailbox. Tilmeld dig Kopenhagens ugentlige nyhedsmail

Malmö Konsthall

S:t Johannesgatan 1, 200 10 Malmö

MAIL: info.konsthall@malmo.se

TLF: +46 40-34 12 86

WEB: konsthall.malmo.se

Alle dage 11-17, Onsdag 11-21


Föreställingar

Gertrud Alfredsson, Anna Brag

27.10.2016 - 08.01.2017
FACEBOOKEVENT


PRESSEMEDDELELSE

Föreställningar är ett gemensamt projekt av Gertrud Alfredsson och Anna Brag om våra föreställningar kring olika vardagsfenomen. Centralt för projektet är teckning i utvidgad mening, som används för att synliggöra vardagen och som utgångspunkt för att skapa rumsliga berättelser. Teckningens flexibilitet och enkelhet används för att bryta ner, bygga upp och omvärdera föreställningar och tolkningar av vår tid, språket och de möjligheter vi har att gestalta våra liv och oss själva. 

Titeln anspelar på den franske filosofen Foucaults begrepp "eventualization", som innebär att vardagsverkligheten synliggörs genom att den lyfts upp till ett ”event” eller en ”föreställning”. Alfredsson och Brag utforskar hur en utställning kan fungera som rum åt ”Föreställningar” genom att skapa rumsliga helheter, ett slags scenografiskt uttryck som inbegriper både rum, tid och rörelse, och ljud. De kommer att under projektets gång skapa rum för ett antal ”Föreställningar” samt en bok. Det innehållsmässiga kommer att utvecklas tillsammans med formen allt eftersom processen fortgår. Teckning – som projektion, animation, i bokform eller på papper – är projektets ryggrad. Teckningens fysiska format är mycket formbart och samma bilder kan figurera i olika format.

Projektet Föreställningar startar på Malmö Konsthall och kommer att utgöras av en serie utställningar, workshops samt en bok. Det kommer att genomföras stegvis, kapitel för kapitel, föreställning för föreställning. Resultaten av varje workshop kommer att inkorporeras på olika sätt i projektet. Boken, som fungerar som ett arkiv, är tänkt att växa fram i delar över tid, för att sammanställas och publiceras i sin slutgiltiga form i början av 2019.

Gertrud Alfredsson och Anna Brag har under 25 år följt och inspirerats av varandras konstnärskap. Trots att båda inspireras av det som omger oss i vardagen och har teckningen som en gemensam utgångspunkt är deras uttryck väldigt olika. Mötet dem emellan blir i Föreställningar till ett intressant korsbefruktande av uttryck och tankebanor.

Anna Brag är född 1965 i Karlskrona och utbildad på Nordiska konstskolan i Karleby, Finland 1986-88 och vid Statens Kunstakademi i Oslo 1988-92. Hon har ställt ut i Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge, Tyskland, Ryssland mm. Hon har även utfört ett antal offentliga verk runt om i Sverige. Sedan 2011 är Anna Brag lektor i fri konst på Malmö högskola.

Gertrud Alfredsson är född 1965 i Uddevalla och utbildad vid KV:s konstskola
Göteborg 1980 - 81 och vid Konstskolan Forum, Malmö 1983 -88. Hon har ställt ut Sverige, Danmark, Norge, Finland, Venedig och New York. Hon har arbetat som konstpedagog på Dunkers kulturhus. Driver Kulturföreningen Artpit sedan 1995. Arbetar med skapande skola i Ängelholm sedan 2012. I höst utvecklingsledare för konstprofilen på Wiselgrens skolan i Helsingborg.

Föreställningar* is a joint project by Gertrud Alfredsson and Anna Brag about our ideas about various everyday phenomena. Central to the project is the technique of drawing in an expanded sense, which is used to make everyday life visible and as a starting point for creating spatial narratives. Drawing’s flexibility and simplicity is used to break down, construct and re-evaluate ideas and interpretations about our times, our language, and the opportunities we have to shape our lives and ourselves.

The title refers to the French philosopher Foucault’s concept of “eventualization”, which involves making everyday reality visible by elevating it to an event (“föreställning” in Swedish). Alfredsson and Brag explore how an exhibition can function as a space for such events by creating spatial totalities, a kind of scenographic form of expression that encompasses space, time and movement, and sound. During the project the two artists will create space for a number of events plus a book. The project’s contents will be developed together with its form as the process continues. Drawing – as a projection, animation, in book form or on paper – is the project’s backbone. The physical format of drawing is very malleable and the same images can appear in various formats.

The Föreställningar project starts at Malmö Konsthall and will consist of a series of exhibitions and workshops plus a book. The project will be done in stages – chapter by chapter, event by event. The results of each workshop will be incorporated in the project in various ways. The book, which functions as an archive, is intended to emerge in stages over time, to be compiled and published in its final form at the beginning of 2019.

Gertrud Alfredsson and Anna Brag have followed and been inspired by each other’s artistic expression for more than 25 years. Whilst both of them are inspired by what surrounds us in everyday life and both have drawing as a common starting point, their forms of artistic expression are very different. In Föreställningar the encounter between them becomes an interesting cross-fertilisation of artistic expression and ways of thinking.

Skriv kommentarKøbenhavns Kunstskole
TAl R - Glyptoteket
Kunstskolen Spektrum
Krabbesholm Højskole
Kunsthøjskolen på Ærø
Lilith Performancestudio